glitteryourway5a62fb176fi.giforiginal_1196530706.gifการเลือกสื่อการสอนและการออกแบบการสอน

1. จากปัญหาด้านการเรียนการสอน เรื่อง การไม่สนใจเรียนของผู้เรียน หากมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในการผลิตสื่อการสอนที่เป็นสื่อดิจิทัล ดังนั้น สื่อการสอนที่กลุ่มจะเลือกผลิต คือ สมุดเล่มเล็ก เป็นสื่อประเภทวัสดุ ซึ่งสื่อการสอนดังกล่าวมีประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยสรุปเป็นแผนผังความคิดได้ดังนี้


2.jpg


37400.gif

2. แบบจำลองระบบการออกแบบการสอน


ระบบการสอนของกลุ่มชื่อ wonderful-learning
1) กำหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน .png2) เตรียมความพร้อมของนักเรียน .png3) จัดเนื้อหาวิชาที่จะนำมาสอน..........png4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน.png5) ดำเนินการสอน.... ... .. .png6) วัดสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนโดยการมอบหมายงาน(สมุดเล่มเล็ก) ฃ...... .. . .png external image c.gif7) การจัดและประเมินผลการเรียนการสอน

แนวคิดนี้ มาจาก ทฤษฏีของ

Klausmeir (1971)
ตัวอย่างของสมุดเล่มเล็ก


external image DSCF1857_resize.jpg


บันทึกการสังเกตการณ์การเลือกสื่อการสอนและการออกแบบการสอน

ที่

ประเด็น/หัวข้อย่อย

แหล่งที่มา

วิธีการที่ได้ข้อมูลมา

ผู้รับผิดชอบ

1.

ปัญหาด้านการเรียนการสอน

http://www.suanprung.go.th/sp_story/index13.html

คัดลอก ย่อ/สรุป

กมลพร

2.

แบบจำลองระบบการออกแบบการสอน

http://srithai.hypermart.net/environment.html

คัดลอก ย่อ/สรุป

วิจิตรา

3.

ระบบการสอนของกลุ่มชื่อ wonderful-learning

http://srithai.hypermart.net/environment.html

คัดลอก ย่อ/สรุป

ชฎาภรณ์

4.

ตัวอย่างสมุดเล่มเล็ก

http://www.kroobannok.com/blog/18992

คัดลอก

ณัฐอร

5.

บันทึกการสังเกตการณ์


สรุป

ปัทมาภรณ์

6.

ตกแต่งวิภาวี


15455_95637.gif